menu
TOPlist

Základní  škola  Hovězí,  okres  Vsetín

 

 

P o z v á n k a   k   z á p i s u

 

 

  Na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon), ředitelství Základní školy Hovězí, okres Vsetín oznamuje, že zápis povinné školní docházky (do 1. třídy)  proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 ve školní budově od 8.00 hod. Předpokládané ukončení je v 15.00 hod.

Zápisu se podle § 36 odst. 3 školského zákona zúčastní dítě, které dosáhne šestého roku věku ve školním roce 2018/2019 a dítě, kterému byl v předcházejícím roce povolen odklad. K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce podle předem daného časového rozpisu. Zákonný zástupce s sebou přinese vyplněný dotazník (přiložen k pozvánce), rodný list dítěte a svůj OP.

 

 

V Hovězí dne 11. března 2019

 

 

 

                                                                                          Mgr. Jiří  Pokorný

                                                                                           ředitel školy

 

 

 

Zápis do 1. třídy  pro školní rok 2019/2020

 

Základní informace o zápisu

 

Ze školského zákona  - Zákon č.561/2004 Sb.  - vybíráme jen to nejdůležitější:

 

§36  - Plnění povinnosti školní docházky

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 

 §37 – Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

 §46 – Organizace základního vzdělávání

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu  s §36, a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

 

 §165

Ředitel  rozhoduje  v oblasti státní správy o  přijetí k základnímu vzdělávání. 

Zápis tedy probíhá jako správní řízení (Zákon č.500/2004Sb., správní řád v platném znění) 

 

Chcete-li přihlásit své dítě do ZŠ Hovězí, pak musíte:

 

  • vyplnit a podat žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání řediteli ZŠ Hovězí
  • přijít s dítětem k zápisu (4. dubna 2019) do ZŠ Hovězí
  • předložit vyplněný dotazník a informace o žákovi, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte ve škole pověřené osobě

 

Zápis do školy by měl být pro dítě příjemný zážitek.

Ve škole se na předškoláky moc těšíme. Je pro ně připraven zápis zábavnou formou, kterému budou zákonní zástupci přihlížet.

Až dítě splní všechny úkoly na stanovištích, bude zákonným zástupcům poskytnuta krátká konzultace.

Děti si ze školy odnesou i malý dárek.

Průběh zápisu

  • Pověřená osoba zkontroluje rodné číslo, bydliště a převezme dotazník. Vašemu dítěti přidělí evidenční číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamu přijatých dětí do naší školy.
  • Pak proběhne zápis, při kterém vaše dítě ukáže paní učitelce, co všechno umí. Nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte!  Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí.
  • Základní podmínkou přijetí dítěte ke vzdělávání je trvalé bydliště. Pokud máte trvalé bydliště ve spádové oblasti školy, bude dítě přijato. Pokud máte trvalé bydliště v jiné obci, přijmeme dítě také. V těchto případech se budeme, v souladu se zákonem, rozhodovat podle naplnění kapacity třídy. 

Pokud budete žádat pro své dítě odklad, doporučujeme:

  • přijít k zápisu, tedy přihlásit dítě do školy
  • o odklad můžete žádat až do 31. května 2019
  • k žádosti o odklad musíte přiložit doporučující zprávy Krajské pedagogicko -psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra a odborného lékaře (dětský lékař, klinický  psycholog, odborný lékař)

Děti, které byly u zápisu v dubnu 2018, a byl jim udělen odklad, znovu k zápisu nemusí. Jsou již zapsané. Je ale nutné, aby rodiče potvrdili jejich nástup.

Budeme moc rádi, když i tyto děti přijdou do školy ukázat, co všechno již umí.

K zápisu přicházejte podle časového rozpisu, na kterém jste se domluvili v MŠ.

 

Kritéria pro přijetí dítěte

- splnění podmínek daných školským zákonem (uvedeny v úvodu)

- trvalé bydliště ve spádové oblasti školy 

 Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno pod evidenčním číslem na webových stránkách školy a na vstupních dveřích ZŠ Hovězí.         

Vytištěné rozhodnutí o přijetí Vám předáme později.

Autor: Jiří Pokorný, 13.03.2019