menu
TOPlist

Zeměpis

dopsat poznámky a naučit str. 80-90. Úst. opakovat otázky 93-94

 

AJ
slovíčka napsat a naučit lekce 6.Ca 6D-celá až po website
učebnice str.67/7 zpaměti,str.68,71,72-čtení,ústní překlad,str73/1,2,4-ústně,
                  str.74/3-pís.do ŠS
prac.seš.str55/5,6,56/1,58/1,2,str.62

 

DĚJEPIS

Samostudium

Prostudovat si kapitolu Archaické období učebnice strana 79-83

Opsat si předpřipravený zápis do sešitu a doplnit vynechané pojmy.

Dokreslit si k zápisu vybraný obrázek ze strany 79-83

 Přečíst si kapitolu Klasické období učebnice strana 83-86

 

přírodopis
Nejprve zapište mořské kroužkovce, poté členovce, poslední trilobity a klepítkatce.
Vypracujte v pracovním sešitě úkoly k daným tématům.
Klidně si zápisy vytiskněte a vlepte do vašich sešitů, pokud tuto možnost nemáte, tak budete přepisovat a překreslovat.
Důkladně pročtěte texty v učebnici a udělejte všechny otázky za texty, písemně do sešitu z druhé strany.

 

Hudební výchova
 
Žáci se dodívají na muzikál Šakalí léta, který je dostupný na Youtube.com a napíší si krátké poznámky - postavy, děj, prostředí, hudba - spojení s dějem
 
 
Fyzika
Učivo - Měření hmotnosti tělesa (učebnice str. 80 - 86). 
Zápis:
Hmotnost je fyzikální veličina. Značka hmotnosti - m, základní jednotka hmotnosti je kilogram - kg.
Další jednotky hmotnosti : gram - g, miligram - mg, tuna - t.
Z učebnice na str. 80 zapsat převodní vztahy mezi jednotkami hmotnosti - žlutý rámeček.
Mezinárodní prototyp kilogramu - poznámka str. 80.
 
Do sešitu písemně vypracovat : učebnice str.80/ úloha 1 - převody jednotek, str.81/ úloha 2, úloha 3.
Ostatní otázky a úlohy si udělat ústně.
 
Učivo - Měření hmotnosti pevných látek a kapalin 
Přečíst po str. 85
Zápis:
K měření hmotnosti se používají váhy. 
Druhy vah - zapsat, které znáte
Rovnoramenné váhy - prohlédnout v učebnici obr. 2.21 a zapsat žlutý rámeček str. 84.
Ústně si projít otázky a úlohy str.85, 86.
Pracovní sešit str. 31 - doplnit.
 

Český jazyk

Český jazyk mluvnice  6.roč.
Opakování ústní - podstatná jména - učebnice str. 17- 31
                              - přídavná jména - učebnice str. 32- 33
Písemně vypracovat na volný list papíru - učebnice str. 22 cv. 2 a, b, c, d, e, f
                                                                        - učebnice str. 34 cv. 3 a, b, e
Kontrola po 14 dnech.
 
 
Literární výchova
František Nepil - zapsat do sešitu základní informace / viz Wikipedie /
Vypracovat úkoly v PS str.38.
Kontrola po 14 dnech.
 
 
Matematika
 
1.) Do školního sešitu vypracovat úlohy z přílohy M1, vše je na zopakování, kontrola proběhne po příchodu do školy.
2.) Dětem byly vytvořeny profily na webu sciodat.cz a poslány hesly přes messenger. Na Sciodatu jim jsou zpřístupněny už teď nějaké testy a budou po komunikaci s dětmi přidány další. Ke komu se nedostanou přístupové údaje během dneška, neváhejte kontaktovat: sramek.ondrej@zshovezi.cz