menu
TOPlist

školní družina

 

Kritéria přijetí do školní družiny ZŠ Hovězí

1. Přednost přijetí mají žáci 1. ročníku.

2. Při větším zájmu žáků z 1. ročníku než je kapacita školní družiny mají přednost žáci, jejichž rodiče chodí do zaměstnání.

3. Při nenaplnění kapacity školní družiny budou přijímáni zájemci z 2. ročníku.

 

 

V Hovězí dne 8.6.2018

 

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Hovězí

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Datum vydání:  25.8.2011

 

 • Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. a 2. ročníku a 3. a 4. ročníku v případě volných míst na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
 • Školní družina je v provozu po vyučování od 11.15 h. do 16.00 h.
 • Ze školní družiny lze uvolnit žáky (ukončit docházku) na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
 • Docházka pro zapsané žáky je povinná, zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte písemně, případně telefonicky.
 • Žáky do školní družiny přejímá vychovatelka od třídní učitelky.
 • Žáky ze školní družiny přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo žáci mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů) v době od 12.00 do 16.00 h.
 • Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do 16.00 h. V případě nevyzvednutí dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka se žákem až do příchodu rodičů. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.
 • V den zápisu do školní družiny jsou rodiče seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.
 • Žáci se ve školní družině chovají ukázněně. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.
 • Ze školní družiny žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze školní družiny po sobě uklidí a rozloučí se.
 • Školní družina využívá i následující prostory školy: školní kuchyňku, malou a velkou tělocvičnu, venkovní sportovní areál.
 • Žák nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve školní družině opustit areál školy.
 • Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Žáci si je nosí z domova.
 • Úmyslné poškození inventáře školní družiny žákem hradí v plném rozsahu rodiče.
 • Při hrách ve školní družině nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktním situacím.
 • Cizím osobám vstup do školní družiny není dovolen.
 • Všichni žáci školní družiny musí být poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.