menu
TOPlist

Školní družina

 

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Hovězí

 

Škola:  Základní škola Hovězí, okres Vsetín  

Datum vydání:  27.8.2019

 

 • Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. a 2. ročníku a 3., 4. a 5. ročníku v případě volných míst na základě řádně vyplněného zápisního lístku.

 • Školní družina je v provozu po vyučování od 11.15 h. do 16.00 h.

 • Ze školní družiny lze uvolnit žáky (ukončit docházku) na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

 • Docházka pro zapsané žáky je povinná, zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte písemně, případně telefonicky.

 • Žáky do školní družiny přejímá vychovatelka od třídní učitelky.

 • Žáky ze školní družiny přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo žáci mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů) v době od 12.00 do 16.00 h.

 • Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do 16.00 h. V případě nevyzvednutí dítěte do stanovené doby, zůstává vychovatelka se žákem až do příchodu rodičů. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.

 • V den zápisu do školní družiny jsou rodiče seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.

 • Žáci se ve školní družině chovají ukázněně. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.

 • Ze školní družiny žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze školní družiny po sobě uklidí a rozloučí se.

 • Školní družina využívá i následující prostory školy: školní kuchyňku, malou a velkou tělocvičnu, venkovní sportovní areál.

 • Žák nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve školní družině opustit areál školy.

 • Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Žáci si je nosí z domova.

 • Úmyslné poškození inventáře školní družiny žákem hradí v plném rozsahu rodiče.

 • Při hrách ve školní družině nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktním situacím.

 • Cizím osobám vstup do školní družiny není dovolen.

 • Všichni žáci školní družiny musí být poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.