menu
TOPlist

Historie

 

První zmínka o škole na Hovězí pochází z Fernandovy kroniky.Tam se uvádí, že první školní budova byla dřevěná a byla postavena kolem roku 1740.

Roku 1778 byla postavena nová zděná školní budova, zde vyučoval bratr zdejšího duchovního Ignác Březovský od roku 1779.Zemřel 6.5.1816.

V roce 1878 je dostavena nová dvoutřídní škola a v říjnu se v této škole začíná vyučovat.

Ani tato škola však nemohla stačit všem žákům a tak se v roce 1886 začala stavit škola na Bařinách, později také v údolí Huslenky.V budově obecné školy u kostela se vyučuje do roku 1957, kdy je postavena nová škola.

Roku 1953 počíná školskou reformou reorganizace, která znamená vznik jednotné školy.

Do jejího vzniku zde ještě působili tito učitelé: Anděla Měštánková, Vlasta Hamanová, Jarmila Horáková, Alžběta Ragerová, Jaroslav Babica, Milada Konečná, Vladislav Měštánek, Ludvík Hodulák, Olga Kleinová, Jiří Parduba, Josef Ludvík, Milada Kobylková, Helena Vochopnová, Milada Bubelová, Josef Sábl, Františka Hajná, Ladislav Mynář, Anna Velíšková, Vojtěch Košábek, Drahomíra Chovančíková, Vladimír Novotný a Miroslav Šotlík.

Úsilí všech občanů se stupňuje po rozdělení obce a v roce 1955 je rozhodnuto ministerstvem školství,že škola bude postavena v Hovězí za řekou Bečvou na ploše velké 2 ha, 57arů a 77m.

S pracemi bylo započato v červenci a 25.září 1955 je položen základní kámen za účasti zástupců složek všech úřadů a občanů z celého okolí.Stavba trvala 2 roky a 25.srpna 1957 se za velké účasti občanů uskutečnilo slavnostní otevření.

Škola tehdy měla 17 učeben, pracovnu pro biologii a fyziku s chemií. V suterénu byly(a i nadále jsou)šatny, dílny, sprchy a šatna pro tělesnou výchovu.Vstupní hala(vestibul) je dodnes vyzdobena dvěma obrazy akademického malíře Jana Kobzáně s tématikou historického Valašska.

Proti vchodu byly úřední místnosti(sborovna,ředitelna), v levém křídle byla kuchyň s jídelnou a v pravém pak tělocvična.Seznam ředitelů

Josef Koňařík 1957-1958
Zdeněk Ondra 1958-1970
Stanislava Machačová 1970-1971
Inocenc Janalík 1971-1978
Irena Švecová 1978
Jiří Baron 1978-1980
Jiří Urban 1980-1987
Petr Chytil 1987-1990
Jan Matušů 1990-1992
Karel Potocký 1992-2011
Jiří Pokorný 2011 - dosud


Seznam zástupců

Josef Koňařík 1959-1970
Jan Matušů 1966-1970
Vladimíra Klímková 1970-1971
Jaroslav Hrňa 1971-1975
Irena Švecová 1975-1978
Vlasta Matušů 1978
Jiří Urban 1978-1980
Jana Topolánková 1980-1985
Karel Potocký 1985-1990 , 1991-1992
Petr Chytil 1990-1991
Lubomír Machala 1992-2003
Jiří Pokorný 2003-2011
Věra Ilichmanová 2011-dosud


Ve školním roce 1948-1949 došlo k ustavení žákovské samosprávy, kterou vedl Jiří Parduba, po něm L.Hodulák.Pionýrská organizace byla na školách založena v roce 1950 a čítala 87 členů.Vedením této organizace byla pověřena Eliška Bambuchová.V roce 1968 byla organizace zrušena a v roce 1971 znovu obnovena.Jají existence zanikla v roce 1990.

V roce 1968-1969 navštěvovalo školu 687 žáků, z Hovězí, Huslenek, Janové, Zděchova a ostatních míst.Průměrný počet žáků ve třídě činí 29,8.


Stručný přehled vývoje školství ZŠ Hovězí


r.1688-stála v Hovězí farní škola.Byla dřevěná, jednotřídní a stála na místě

dnešní prodejny masných výrobků

r.1740-první laický učitel Josef Lojda

r.1778-postavena nová zděná škola na kraji Hořanska

r.1878-postavena dvojtřídní škola na náměstí v Hovězí

r.1955-položen základní kámen ke stavbě střední školy v Hovězí

r.1974-postavená nová mateřská škola v Hovězí


Ve dnech 2. a 3. května 1945 bylo Hovězí osvobozeno.Hned v první zasedání Revolučního výboru bylo jednáno o stavbě měšťanské školy.Nová škola nemohla být postavena z úsporných důvodů.Trvalo plných 12let, než byla postavena nová škola na Hovězí.Po dlouhém jednání obecních úřadů, Okresního a Zemského národního výboru bylo rozhodnuto postavit jednu školu přibližně uprostřed školního obvodu pod osadou „Škrádný“.

Dětí přibývalo, takže se vyučování řešilo dopolední a odpolední směnou.Odpolední směna často končila až před 19 hodinou.A když se rýsovala možnost, že ke stavbě školy přece jen dojde, došlo v r.1949 k poslednímu dělení Hovězí, kdy se oddělily Huslenky.

V r.1953 Ministerstvo školství s konečnou platností rozhodlo, že škola pro Hovězí a okolní obce se bude stavět v Hovězí.

Stavba osmileté školy v Hovězí,okres Vsetín, se 17 třídami a ostatními pracovnami pro školní obvod Hovězí, Huslenky,Zděchov a Janová.Náklad 4 960 000Kčs, který byl zvýšen na 9mil., ale nakonec z úsporných důvodů snížen na 7,5mil.Kčs.Dále byl schválen investiční úkol na stavbu čtyřbytovou pro učitele.

Po úpravách terénu a provedení inženýrských prací došlo k slavnostnímu položení základního kamene k nové škole.Stalo se tak 25.9.1955.

A nadešel r.1957.Konala se velká slavnost otevření nové školy v Hovězí, které se říkalo „škola krasavice“.Stalo se tak dne 25.8.1957.


Seznam těch co se podílely na stavbě krásné školní budovy:

Starostové obce

Antonín Surovčák
Jan Vrážel
Jan Macocha

Další občané

Alois Bogár
František Olšer
Ladislav Mynář
Antonín Labaj

Současnost


Základní škola v Hovězí byla vybudována jako sedmnáctitřídní budova.Byla zrušena kolárna, kde byla zřízena „dřevo dílna“.Z šaten pro tělesnou výchovu se udělaly šatny pro 1.stupně.Došlo i ke zrušení vestibulu na chodbách, které musely ustoupit tzv.kreslírně a dalším potřebným prostorám.

Současná škola(rok 2004) patří svým provozem k největším vesnickým školám v okresu Vsetín.Máme 19 tříd a oddělení školní družiny.Školu navštěvuje kolem 366 žáků a provozuje 30-40 zaměstnanců.Ve spolupráci s Karolinkou probíhá v budově i výuka hry na hudební nástroje.Velmi dobré podmínky má škola pro výuku pěstitelství a praktické vyučování.Výuka cizích jazyků (angličtina a němčina) probíhá již od 4.ročníku.

V předchozích deseti letech byly provedeny rozsáhlé inovace ve školním areálu.Došlo k vybudování asfaltového chodníku (přístupové komunikace v prostoru za školou).který zároveň slouží jako běžecká dráha.Před školou došlo k úpravě zeleně,přístupových chodníků,instalaci laviček a odpadkových košů.

V r.1995 byla provedena plynofikace školy a její náklady činily do 2mil.Kč.V návaznosti na plynofikaci došlo k zprovoznění umýváren u tělocvičny a k modernizaci vybavení školní kuchyně, kde byla již před tím rovněž instalována klimatizace.

Byla provedena kompletní výměna nábytku (lavice, židle, skříně a pod.), položení nových podlahových krytin místo parket, výměna jednoduchých oken za zdvojená, opravy střech a nátěry oken.Velmi nutná je i generální oprava záchodů, školního rozhlasu, kanalizace a vstupního schodiště před školou.Byla též zavedena učebna informatiky s devíti počítači(projekt Indoš).

Byla postavena nová tělocvična, kde se odehrávají turnaje (fotbal,volejbal,atd.), její součástí je i posilovna.Zhotovena byla také úprava školního hřiště, kde jsou každou zimu v provozu kluziště, zde se odehrávají také turnaje (Kuchta Cup,Pohár starosty,atd.), vzbuzující závist okolních škol.

Roku 2006 bylo v prostoru za školou vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem sloužící zejména k malé kopané, volejbalu, tenisu, basketbalu a nohejbalu.Na škole též proběhla inovace učebny informatiky, kde bylo zasíťováno 26 žákovských počítačů.