menu
TOPlist

Informace

                                                                                                                    

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Hovězí

 

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.

(školský zákon).

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a vyhláškou 84/2005

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě.

 

Zařazení žáků podle věku do jednotlivých kategorií:

Strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou.

( od 1.9. do 31.8.)

Žáci věková hranice 7 – 10 let                              23,- Kč

Žáci věková hranice 11 – 14 let                            25,- Kč

Žáci věková hranice 15 let a více let                     27,- Kč

Zaměstnanci                                                          28,- Kč

Cizí strávníci                                                         53,- Kč

Zaměstnanci ZŠ Hovězí mají cenu stravného sníženou o příplatek z fondu FKSP.

Cizí strávníci mají cenu stravného sníženou o příplatek na věcné náklady od OÚ Hovězí.

Velikost porcí se řídí hmotnostními normami uvedenými v souboru receptur.

 

Výdej obědů: 11.15 – 13.20 hodin

Výdej do jídlonosičů: školní stravování 1den nemoci a doplňkové stravování:

10.45 – 11.05 hodin

Obědy v době nemoci žáka: žák může odebrat oběd pouze v první den nemoci. Zákonný zástupce je povinen další dny po dobu nepřítomnosti odhlásit žáka ze stravování.

Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dozoru, který zajišťuje pořádek a bezpečnost během stravování. Žáci jsou povinni nosit do školní jídelny průkaz ke stravování a po vyzvání dozoru, nebo pracovníků školní kuchyně se jím prokázat. Průkaz slouží taktéž k odhlašování obědů.

Odhlašování obědů je možno den předem do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ, nebo na telefonu 571 445 439 a mobilu 731 416 625. Větší počet strávníků (skupina, třída…) je nutno odhlásit nejméně 2 dny předem.

Žák je přihlášený ke stravování na základě přihlášky ke stravování, která platí po dobu celé školní docházky. Začátkem každého školního roku je potřeba znovu nahlásit  - objednat, případně upřesnit počty stravovacích dnů a vyzvednout nový stravovací průkaz, do kterého se označí odhlášené obědy.

Obědy musí být zaplaceny nejpozději 15. den v měsíci složenkou, inkasem ze sporožirového účtu nebo bankovním převodem.

 

Upozornění pro rodiče: z hygienických důvodů není dovoleno vstupovat cizím osobám do školní jídelny v době výdeje od 11,15 hod.do 13,20 hodin.