menu
TOPlist

Vnitřní řád školní jídelny

 

I. Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě.

 

II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky

Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.

 

III. Práva zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty u vedoucí školní jídelny.

 

 

IV. Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce je povinen informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotnízpůsobilosti žáka, respektovat dobu odhlašování obědů a v době nemoci neprodleně žáka odhlásit ze stravování. První den nemoci má nárok odebrat oběd do nosiče v době od 10,45 do 11,15 hodin.

 

Obědy je nutno odhlásit osobně, telefonicky, pomocí školního terminálu nebo přes stravovací databázi vždy předchozí den do 12,00 hodin. Telefonní číslo do školní jídelny je 731 416 625. Zákonný zástupce má povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

 

Pravidla plateb stravného

Platbu lze provádět složenkou, bankovním převodem nebo povolením k inkasu na účet školy.

Stravné se platí na daný měsíc vždy do 15tého dne v měsíci. Při placení stravného nezapomínejte uvádět variabilní symbol, jméno a příjmení dítěte.

Přeplatky za odhlášené obědy jsou odečteny v následujícím měsíci.

 

Cena obědů

Strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou.

(od 1.9 do 31.8.)

 

Žáci věková hranice 7 – 10 let                                          25,- Kč

Žáci věková hranice 11 – 14 let                                        27,- Kč

Žáci věková hranice 15 let a více                                      31,- Kč

Zaměstnanci                                                                       31,- Kč 

Cizí strávníci                                                                      31,- Kč (platba 53,- Kč)

 

Zaměstnanci ŽŠ Hovězí mají platbu stravného sníženou o příplatek z fondu FKSP.

Cizí strávníci mají platbu stravného sníženou o příplatek na věcné náklady z rozpočtu

OÚ Hovězí.

Velikost porcí se řídí hmotnostními normami uvedenými v souboru receptur pro školní stravování.

 

V. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, zaměstnance a další osoby.

Účastníci stravování jsou žáci a zaměstnanci Základní školy v Hovězí.

Dalšími účastníky stravování jsou cizí strávníci, kterým jsou obědy vydávány do nosičů a dováženy.

Výdej obědů probíhá od 11.15 – 13.20 hodin

Výdej do nosičů pro školní stravování v 1 den nemoci a doplňkové stravování:

10.45 – 11.15 hodin

 

Obědy v době nemoci žáka: žák může odebrat oběd pouze v první den nemoci. Zákonný zástupce je povinen další dny po dobu nepřítomnosti odhlásit žáka ze stravování. Pokud tak neučiní, budou mu započítány podle vyhlášky o školním stravování kromě ceny potravin i režijní a věcné náklady. Dobu výdeje je možné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních výletů a školních akcí v rámci pracovní doby zaměstnanců kuchyně.

Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dozoru, který zajišťuje pořádek

a bezpečnost během stravování.

 

Přihláška ke stravování a čipový systém

Žák je přihlášený ke stravování na základě přihlášky ke stravování, která platí po dobu celé školní docházky. Ke školní docházce dostává žák svůj čip, který se při přihlášení ke stravování musí aktivovat u vedoucí stravování. Při aktivaci žák dostane také přihlašovací údaje do stravovací databáze, do která je přístupná na stránkách školy.

 

Strávníci se při výdeji obědů řadí u výdejního okna, u které ho je čtecí zařízení pro čip. Nárok na oběd prokazují žáci přiložením čipu a následném schválení čtecího zařízení. Pokud čtecí zařízení nárok na oběd žákovi nepotvrdí, musí tento problém vyřešit u vedoucí stravování, která mu při nároku na oběd vystaví náhradní stravenku.

 

Ochrana majetku školy

Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.

Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.

Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

Z hygienických důvodů je vstup do školní jídelny v době výdeje obědů od 11,15 do 13,20 hodin přísně zakázán.

 

Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny

pondělí – pátek 6,00 – 14,30

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní stravování ve spolupráci s hlavní kuchařkou.

Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Důraz je kladen na pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídání technologických postupů při přípravě pokrmu tak, aby byl plněn spotřební koš a strávníkům byla poskytnuta kvalitní strava. Jídelníček je sestavován vždy na týden, strávníkům je k dispozici nejpozději v pátek předcházejícího týdne. Je umístěn na nástěnce ve školní jídelně

na webových stránkách internetu.

 

Hygiena provozu

Provoz ve školní jídelně probíhá při dodržování veškerých hygienických předpisů. Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s novými předpisy související se školním stravováním.

Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných

k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Zaměstnanci musí dodržovat technologické postupy při přípravě stravy, zamezit křížení prostor a případnou kontaminaci tepelně zpracovávaných pokrmů. Během vaření je teplota průběžně kontrolována. Před každým výdejem stravy je teplota opět změřena, aby se zabránilo poklesu pod stanovenou hodnotu.

Při výdeji do jídlonosičů pracovnice přebírající jídlo zodpovídá za čistotu nádobí, ve kterém jídlo převáží spotřebitelům. Jídlo odvezené ze školní jídelny je určeno k okamžité spotřebě, za pozdější nedostatky školní jídelna neručí!

 

Přejímka zboží

U přejímky zboží se věnuje zvýšená pozornost záručním lhůtám a kvalitě. Zboží je dodáváno pouze českými dodavateli, certifikáty jsou uloženy a vedoucí školní jídelny.

Důraz je kladen na potravinové složení výrobků a na výběr surovin, které jsou vhodné pro školní stravování.

 

Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen ředitelem školy.

Platnost vnitřního řádu školní jídelny platí od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.

 

 

 

 

 

Vypracovala: Vladimíra Kaňátová, vedoucí školního stravování