menu
TOPlist

poznámka: Všechny informace jsou ke shlédnutí na stránkách zdroje - www.zkola.cz - týká se:

  • Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje
  • Podpora řemesel v odborném školství
  • Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami o studium ve středních školách
  • Informace o odvolacím řízení na SŠ a VOŠ pro školní rok 2013/2014
  • Informace o zápisovém lístku pro školní rok 2013/2014
  • a další důležité informace

 

Informace o přijímacím řízení

ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

 

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších přepisů a podle vyhláškyč. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Případné změny školské legislativy související s přijímacím řízením doporučujeme sledovat ve sdělovacích prostředcích nebo se informovat u výchovných poradců základních škol.

 

I. Střední školy

 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon (novelizován zákonem    č. 472/2011 Sb.) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje vyhláška č. 671/2004 Sb. (novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb.)

 

Uvedená ustanovení školského zákona a vyhlášky se vztahují také na střední školy soukromé a církevní. Výjimkou je pouze problematika odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí uchazeče, kdy ředitelé těchto škol postupují při odvolání podle vnitřního předpisu školy. Vše, co je uvedeno dále, se tedy v plném rozsahu vztahuje i na tyto střední školy.

 

• Podávání přihlášek

 

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2013/2014 se podávají na aktuálních tiskopisech přihlášek vydaných SEVT; vzory tiskopisů:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

Starší tiskopisy přihlášek lze používat do vyčerpání zásob  s doplněním a úpravou (nutno doplnit „Termín přijímací zkoušky“ (pokud je stanovena) do kolonky „Ročník SŠ“). Přihláška nemusí být podána jen na tiskopisu vydávaném SEVT, a.s.; může být použita i přihláška vydaná podle uvedeného vzoru jiným vydavatelem nebo vytištěná přímo z webových stránek MŠMT.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška).

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy v termínech:

-          do 30. listopadu 2012 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;

-          do 15. března 2013 ostatní obory vzdělání do denní formy vzdělávání;

-          do 20. března 2013 ostatní obory vzdělání do jiné než denní formy vzdělávání.

Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. O této skutečnosti musí ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy neodkladně informovat zákonného zástupce tohoto žáka.

Uchazeč připojí k přihlášce doklady, které jsou stanoveny v § 1 vyhlášky. Ne vždy je nutné, aby uchazeč předkládal všechny doklady uvedené v této vyhlášce:

-       vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky;

-       vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;

-       vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia;

-       vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře;

-       součástí přihlášky nemusí být výše uvedené doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku;

-       doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia;

-       doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou;

Ostatní doklady uvedené v §§ 1, 2 vyhlášky se dokládají podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole, např. doklady o zdravotní způsobilosti, posudek o zdravotním postižení nebo znevýhodnění, doklady o výsledcích v odborných soutěžích nebo doklady o dosaženém dalším vzdělání.

V případě dokladů vyhotovených v jiném než v českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad nevyžaduje.

 

• Vyplnění přihlášek

 

Je nutné zvolit vhodný formulář přihlášky, podle oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Zkrácené studium je určeno pouze pro uchazeče s výučním listem, nebo maturitní zkouškou.

Do kolonky „Obor vzdělání“ zapíše uchazeč kód a název oboru (podle Rámcově vzdělávacího programu) a pokud je požadováno i zaměření oboru (podle Školního vzdělávacího programu).

IZO školy - uchazeč uvede identifikační číslo uvedené v Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku, u nástavbového a zkráceného studia identifikační číslo střední školy. Uchazeč tento údaj zjistí dotazem na dané škole, nebo na www stránkách školy.

Do průměrného prospěchu se nezapočítává hodnocení chování žáka.

 

 

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

 

Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října 2012, do ostatních oborů vzdělání nejpozději do 31. ledna 2013, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní:

-       jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání (denní, dálková, večerní, distanční, kombinovaná) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu;

-       předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání;

-       rozhodnutí ředitele střední školy o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení rozhodl. Zároveň zveřejní i případný termín přijímací zkoušky v pracovních dnech od 22. dubna 2013 do 30. dubna 2013 pro všechny formy vzdělávání (došlo ke sjednocení termínů pro denní a ostatní formy studia, včetně nástavbového a zkráceného studia).

 

-       talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech od 2. ledna 2013 do 15. ledna 2013. Talentové zkoušky v konzervatořích v prvním kole přijímacího řízení se konají od 15. ledna 2013 do 31. ledna 2013;

-       den konání přijímací zkoušky stanoví ředitel školy;

-       v případě rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky stanoví ředitel nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky;

-       v případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy zveřejní i tuto skutečnost;

-       uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března 2013 přihlášku do oboru vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Rozhodne-li ředitel střední školy o konání přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.

Rozhodne-li ředitel střední školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče písemně bez zbytečného odkladu (Spolu s touto informací o nekonání přijímací zkoušky je sděleno uchazeči jeho registrační číslo).

I v letošním školním roce budou přijímací zkoušky do denní formy vzdělávání v maturitních oborech na školách zřizovaných Zlínským krajem probíhat formou testů společnosti SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Jednotné přijímací zkoušky budou stejně jako v předchozím školním roce realizovány ve všech kolech přijímacího řízení. Termíny 1. kola byly stanoveny 22. 4. 2013 a 23. 4. 2013, náhradní termín – bude upřesněn.

Systém jednotných přijímacích zkoušek se netýká přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou, gymnázia se sportovní přípravou, nástavbového studia, zkráceného studia a ostatních forem vzdělávání.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

 

Zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia(nevztahuje se na ostatní formy studia jako je studium večerní, dálkové, kombinované, distanční a současně také na studium nástavbové a zkrácené).

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2013, nebo do 30. listopadu 2012 v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.)

 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

• Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení

 

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky (pokud je přijímací zkouška ředitelem školy stanovena).

 

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

b) kritéria přijímacího řízení

 

Pořadí přijatých uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.

 

• Další kola přijímacího řízení

 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.

Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.

Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace budou umístěny na stránkách informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz

 

 

 

 

• Náhradní termín

 

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímacím zkouškám v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od stanoveného řádného termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky.

 

  • Přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií

 

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmileté konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.

 

  • Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (termíny viz výše) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2013. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února 2013.

Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do ostatních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky.

 

Přihlašování a přijímání do ostatních forem vzdělávání, nástavbového a zkráceného studia

 

Ke vzdělávání v jiných formách než denní (formy večerního, dálkového, distančního nebo kombinovaného vzdělávání) se může přihlásit uchazeč, který splnil povinnou školní docházku. Do nástavbového studia se může přihlásit uchazeč, který získal vzdělání v příslušném oboru středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání. V případě nástavbového studia uchazeč k přihlášce přikládá doklad o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky (dosažení středního vzdělání s výučním listem), žák střední školy, který je přijat do nástavbového studia předkládá tento doklad do zahájení tohoto studia. Do oborů zkráceného studia lze přijmout uchazeče, který předloží doklad o získání příslušného požadovaného stupně středního vzdělání (maturitní vysvědčení, nebo výuční list).

Rozhodne-li ředitel střední školy o konání přijímací zkoušky, postupuje se tak, jak je uvedeno v kapitole • Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole - viz výše.

 

 

II. Vyšší odborné školy

 

Přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 93 až § 94 zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy.

 

 

Ředitel školy zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však dvouměsíčním, lhůtu pro podání přihlášky ke vzdělávání, doklady, které jsou její součástí, kritéria hodnocení přijímacího řízení, termíny konání přijímací zkoušky, je-li stanovena, její formu a rámcový obsah, popřípadě další podmínky přijetí ke vzdělávání. Tyto skutečnosti musí být zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole.

 

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:

 

a) hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy, 

b) výsledků přijímací zkoušky, je-li stanovena, a 

c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

 

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole (SEVT 49 152 100) řediteli příslušné školy do 31. května 2013.

Přijímací zkoušky, pokud jsou tedy ředitelem školy stanoveny, v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června 2013. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, v případě dalších kol nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

 

Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční nejpozději do 30. září 2013.

 

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Pozvánku k náhradnímu termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole. Náhradní termín přijímací zkoušky se musí konat nejpozději do 30. září.

 

V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů ředitel školy do 7 dnů ode dne konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní:

 

a) kritéria přijímacího řízení;

b) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;

c) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

 

                 

 Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne vydání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná.

                 

 

    zdroj: www.zkola.cz            

 

                 

 

 

Autor: Ondřej Šrámek, 11.10.2012